Regulamin użytkowania aplikacji internetowej

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA. NINIEJSZE WARUNKI MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENiONE W DOWOLNEJ CHWILI. JEŚLI KORZYSTACIE PAŃSTWO Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, TO AUTOMATYCZNIE AKCEPTUJECIE WARUNKI UŻYTKOWANIA. JEŚLI NIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO NINIEJSZYCH WARUNKÓW, TO NIE UŻYWAJCIE TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

SilenceOntheWire utrzymuje tą stronę internetową jako usługę dla swoich klientów, potencjalnych klientów oraz innych zainteresowanych stron. Odwiedzaj nas tak często jak to możliwe, przeglądaj nasze strony i pobieraj dokumenty, zgodnie z warunkami określonymi poniżej.

Informacja o prawach autorskich oraz znakach towarowych

Copyright 2017 SilenceOntheWire. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona internetowa oraz zawarte na niej informacje stanowią własność SilenceOntheWire oraz jej podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców. Oznacza to, że są chronione przed nieautoryzowanym kopiowaniem i rozpowszechnianiem. Jednocześnie są one chronione za pomocą praw autorskich, praw do znaków towarowych, konwencji międzynarodowych oraz innych przepisów dotyczących własności intelektualnej.

Korzystanie z witryny internetowej SilenceOntheWire i jej zawartości

Informacje przekazywane na tej stronie służą ogólnemu zastosowaniu naszego oprogramowania oraz usług, selektywnie wybranych przez SilenceOntheWire. Te informacje są udostępnianie na podstawie ślepego trafu, bez żadnej wiedzy na temat Twojej branży, tożsamości oraz konkretnych okoliczności. Zastosowanie i wpływ odpowiednich przepisów może się zmieniać w zależności od jurysdykcji. Jednocześnie w treściach, jakie występują na stronie mogą występować pewne nieścisłości, opóźnienia lub pominięcia.

SilenceOntheWire może zmienić, zawiesić lub przerwać działanie tej strony internetowej w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez powiadamiania użytkowników oraz zwrotu kosztów. Witryna internetowa może być także niedostępna z powodu konserwacji lub nieprawidłowego działania sprzętu komputerowego lub z innych przyczyn.

Korzystając z tej witryny internetowej, zgadzasz się zabezpieczać oraz chronić tą usługę przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, stratami i zobowiązaniami oraz wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z obroną tej usługi, łącznie z opłatami prawników, wynikających z roszczeń strony trzeciej, jeśli wykonujesz jakiekolwiek działanie, które opiera się na korzystaniu z tej witryny i doprowadza do naruszenia niniejszych warunków użycia.

Żadna część naszej strony nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, łącznie z kopiowaniem i zapisywaniem treści, z wyjątkiem tego, co SilenceOntheWire pozwala przeglądać, kopiować, pobierać i drukować. Zwykle pozwalamy na podjęcie tych działań w przypadku opublikowanych przez nas dokumentów, informacji prasowych, arkuszy danych oraz najczęściej zadawanych pytań. Powielanie treści może się odbywać się na następujących warunkach:

 • Dokumenty mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz informacyjnych.
 • Żadne dokumenty nie mogą być modyfikowane.
 • Prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne informacje prawne nie mogą zostać usunięte.

Żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z informacji zawartych na tej stronie lub jakichkolwiek dokumentów poprzez użycie ramek lub w inny sposób, z wyjątkiem sytuacji, kiedy odbywa się w sposób wyraźnie dozwolony w warunkach użytkowania, za pisemną zgodą SilenceOntheWire lub strony trzeciej, która może być właścicielem znaku handlowego lub praw autorskich do materiału wyświetlanego na tej stronie.

Niezależnie od powyższych warunków korzystania z witryny internetowej, kopiowanie lub używanie jakiegokolwiek oprogramowania, możliwego do pobrania z tej witryny, podlega postanowieniom umowy licencyjnej związanej z oprogramowaniem.

Dokładność naszych treści oraz przyszłe modyfikacje strony internetowej

Informacje na tej stronie internetowej są uważane za kompletne i wiarygodne, jednak mogą one zawierać techniczne niedokładności i błędy drukarskie. SilenceOntheWire zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzania zmian w nazwach i treściach dokumentów, specyfikacjach produktów lub innych informacjach bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o takich zmianach.

Standardy postępowania użytkownika

Użytkownik nie może korzystać z tej witryny internetowej do:

 • przesyłania za pośrednictwem tej witryny lub za pośrednictwem materiałów zawartych na witrynie żadnych informacji, danych, tekstów, obrazów, plików, łączy, oprogramowania, czatów, komunikacji lub innych materiałów, które według własnego uznania SilenceOntheWire uważa za niezgodne z prawem, szkodliwe, zagrażające, obelżywe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obraźliwe, pornograficzne, nienawistne lub grożące jakiejkolwiek grupie określanej przez rasę, religię, płeć, narodowość lub w inny sposób budzące sprzeciw, w tym promowania bigoterii, dewocji, uprzedzeń, rasizmu, nienawiść, nadmiernych wulgaryzmów lub publikowania treści obscenicznych, sprośnych, lubieżnych, nadmiernie gwałtownych lub w inny sposób kontrowersyjnych
 • sprzedawania ani promowania jakichkolwiek produktów lub usług, które są niezgodne z prawem w miejscu, w którym dana treść została opublikowana
 • sprzedawania lub promowania kontrolowanych substancji farmaceutycznych, tytoniu, broni palnej lub napoi alkoholowych
 • wprowadzania do internetu wirusów, robaków, koni trojańskich lub szkodliwego kodu
 • wyświetlania materiałów, które namawiają do wykorzystywania lub wykorzystują dzieci poniżej 18 roku życia
 • umieszczania jakichkolwiek treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa autorskie, patent, znak towarowy, znak usługi, nazwę handlową, tajemnicę handlową lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej stron trzecich
 • promowania, zabiegania lub uczestnictwa w programach marketingu wielopoziomowego lub piramid
 • nękania, zawstydzania lub powodowania nieprzyjemności lub dyskomfortu u innego uczestnika, użytkownika lub podmiotu
 • podszywania się pod inną osobę, w tym, ale nie ograniczając się, do urzędnika państwowego, pracownika, współpracownika lub foundera SilenceOntheWire
 • publikowania i ujawniania danych osobowych o dzieciach (bez zgody ich rodziców w przypadku dzieci do lat 13) lub jakichkolwiek informacji o stronach ujawniających informację o dzieciach do lat 13
 • publikowania lub przekazywania niezamówionych reklam, materiałów promocyjnych lub innych form nagabywania na naszych tablicach informacyjnych, w tym nagabywania do przekazywania numerów kart kredytowych, nagabywania do pozyskiwania sponsorów, promocji, loterii lub konkursów
 • celowego lub nieumyślnego naruszania wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych, krajowych lub międzynarodowych, w tym między innymi wszelkich przepisów prawnych, mających moc prawną podczas korzystania z witryny lub wykorzystywania jej w jakikolwiek inny sposób
 • naruszania prywatności lub naruszania jakiegokolwiek zastrzeżonego prawa, w tym prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu

Powyżej znajdują się niektóre, ale nie wszystkie działania, które mogą skutkować usunięciem treści zamieszczanych na witrynie lub ograniczeniem dostępu do witryny.

Procedury powiadamiania i usuwania: prawa autorskie

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje na tej witrynie lub na innych stronach z nią powiązanych naruszają prawa autorskie, możesz poprosić o ich usunięcie lub uzyskanie do nich dostępu za pomocą tej witryny. Aby uzyskać pełny dostęp do tych materiałów, wyślij na adres contact@silence.cloud następujące informacje:

 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało przez nas naruszone. Opisz pracę i jeśli to możliwe, umieść kopię lub lokalizację autoryzowanej wersji dzieła.
 • Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.
 • Oświadczenie, że działasz wyłącznie w dobrej wierze i przekonanie, że wykorzystywanie materiałów jest nieautoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela bądź prawo.
 • Oświadczenie, że podane Ciebie informacje są dokładne i że wskazujesz, pod karą za składanie fałszywych zeznań, że jesteś właścicielem praw autorskich lub jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
 • Oświadczenie podpisane podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskanym od właściciela praw autorskich lub jego upoważnionego przedstawiciela z oznaczeniem działania w jego imieniu.

Dążąc do obrony praw autorskich, SilenceOntheWire posiada procedury wewnętrzne, które określają zasady, na jakich mogą zostać ograniczone dostępny dla użytkowników, którzy notorycznie naruszają prawa autorskie.

Dostępność do produktów i usług

Informacje, które SilenceOntheWire publikuje na swojej stronie internetowej, mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do produktów i usług, które są aktualnie niedostępne w Twoim kraju lub nie są zatwierdzone przez odpowiednie organy regulacyjne. Takie odniesienia lub odnośniki nie oznaczają wcale, że SilenceOntheWire zamierza udostępniać te usługi ogółowi społeczeństwa w określonym kraju. Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z SilenceOntheWire, aby upewnić się, które produkty i usługi są dostępne dla użytkownika.

Brak gwarancji

INFORMACJE I DOKUMENTY, W TYM OPROGRAMOWANIE ORAZ SPECYFIKACJE PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ DOSTARCZANE NA TEJ STRONIE, SĄ PRAWIDŁOWE, PONIEWAŻ MY UZNAJEMY, ŻE TAK JEST W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW, ALE NIE UDZIELAMY NA NIE GWARANCJI. SILENCEONTHEWIRE NIE GWARANTUJE, ŻE INFORMACJE DOSTARCZANE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ POPRAWNE, DOKŁADNE, WIARYGODNE I KOMPLETNE. SILENCEONTHEWIRE NIE GWARANTUJE TAKŻE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE ORAZ ŻE BĘDĄ CAŁKOWICIE WOLNE OD BŁĘDÓW LUB WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW.

Opisy produktów oraz specyfikacje mogą ulec zmianie. SilenceOntheWire okresowo dodaje lub aktualizuje informacje i dokumenty na tej stronie, nie mając obowiązku informowania o tym jej użytkowników.

Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że wszelkie informacje pobrane z tej strony internetowej są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innej zawartości o charakterze potencjalnie niszczycielskim.

Ograniczenie odpowiedzialności

SILENCEONTHEWIRE NIE ODPOWIADA W ŻADNYM WYPADKU ZA SZKODY PRZYPADKOWE, SPECYFICZNE, WTÓRNE LUB INNE POŚREDNIE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB INFORMACJI ZAWARTYCH NA TEJ STRONIE, NAWET JEŚLI SILENCEONTHEWIRE ZOSTAŁO O TYM POINFORMOWANE ORAZ ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ SILENCEONTHEWIRE ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY I DZIAŁANIA WYNIKŁE Z POWODU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY LUB OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO NA TEJ STRONIE NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY, KTÓRA ZOSTAŁA ZAPŁACONA SILENCEONTHEWIRE W OKRESIE OSTATNIEGO MIESIĄCA ZA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ.

Linki do stron internetowych firm trzecich

Ta strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, nienależących do SilenceOntheWire. Łącza te są dostarczane dla wygody użytkownika, a żadna z naszych usług nie jest odpowiedzialna za zwartość jakiejkolwiek innej witryny internetowej. Zakładamy, że każda zewnętrzna strona internetowa nie należy do SilenceOntheWire, a SilenceOntheWire nie ma kontroli nad zawartością tych witryn. Ponadto umieszczenie linka do jakiejkolwiek strony internetowej niezwiązanej z SilenceOntheWire nie musi oznaczać, że SilenceOntheWire popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub korzystanie z takiej strony internetowej.

Brak implikowanych rekomendacji

W żadnym wypadku odniesienie do jakiejkolwiek strony trzeciej, produktu lub usługi nie może być interpretowane jako zatwierdzenie lub potwierdzenie przez SilenceOntheWire tej strony trzeciej lub jakiegokolwiek produktu lub usługi świadczonej przez stronę trzecią.

Kwestie jurysdykcyjne

SilenceOntheWire nie gwarantuje, że informacje na tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tej strony spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialni za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, o ile w zakresie korzystania z tej strony internetowej obowiązują lokalne przepisy.

Zgłoszenia zastrzeżeń i ulepszeń

Wszystkie informacje, w tym, ale nie wyłączając, uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne zgłoszenia, przekazane SilenceOntheWire za pomocą tej strony internetowej są wyłączną własnością SilenceOntheWire. SilenceOntheWire ma prawo do wykorzystania wszelkich przesłanych informacji w dowolnym celu, bez żadnych ograniczeń lub odszkodowania dla osoby umieszczającej informacje. Użytkownik potwierdza prawdziwość i oryginalność każdego zgłoszenia do SilenceOntheWire i przyjmuje pełną odpowiedzialność za jego dokładność, stosowność oraz legalność.

Egzekwowanie warunków

Niniejsze zasady i warunki są regulowane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od jakichkolwiek zasad konfliktu prawnego. Wszystkie spory wynikające lub odnoszące się do niniejszych warunków są ostatecznie prowadzone w języku polskim i rozstrzygane przez właściwy sąd w Katowicach.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków jest niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, ta część zostanie uznana za podzielną i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. SilenceOntheWire może w dowolnym momencie, względem własnego uznania i bez uprzedzania kogokolwiek zmienić te warunki, aktualizując ten dokument.

Całość porozumienia

Całość niniejszych warunków oznacza porozumienie pomiędzy stronami, które odnoszą się do przedmiotu całej umowy i nie będą modyfikowane, z wyjątkiem pisemnych odpisów, podpisanych przez obie strony lub ogłoszenia przez SilenceOntheWire nowych warunków korzystania z tej strony.